PM offers prayers to Guru Teg Bahadur at Sis Ganj Sahib

creative